Introduza a súa procura
accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Realización da Firma

Para poder realizar a firma dun documento, é preciso realizar previamente os seguintes pasos:

1. Alta no sistema Cl@ve.

2. Xeración de contrasinal. Poden darse dous casos.

2.1. Primeiros usuarios rexistrados en Cl@ve e usuarios de Clave e Contrasinal de TUSS.

Ao mellorar a seguridade nos accesos ao sistema, requirirase o establecemento dun novo contrasinal, coa que se terá que autenticar a partir dese momento. (Consultar a guía de usuario no apartado "Actualización de Contrasinais")

2.2. Usuarios rexistrados en Cl@ve actuais. Xerase conforme ao manual correspondente.

3. Xeración de claves de autenticación e firma.

Mediante o sistema Cl@ve, o cidadán pode xerar as súas claves de autenticación e firma en dúas fases diferentes:

3.1. A vontade. O cidadán pode xerar as súas claves de autenticación e firma a vontade nun acto independente de xeración de claves baixo demanda. (Consultar a guía de usuario no apartado "Xeración de claves baixo demanda")

3.2. No momento da primeira firma. Se un cidadán pretende firmar un documento a primeira vez e inda non ten xeradas as claves de autenticación e firma, xeraránselle nun proceso inmediatamente anterior á firma que pretenda realizar. (Consultar a guía de usuario no apartado "Xeración de claves na primeira firma.")

Unha vez completados os pasos anteriores, o cidadán poderá firmar os documentos que os distintos servizos da Administración integren no sistema Cl@ve. Paulatinamente, iranse integrando distintas Administracións con esta funcionalidade ata completar toda a Administración Xeral do Estado e outras Administracións que estean interesadas en se adherir ao Sistema.

Debido precisamente á heteroxeneidade dos Organismos que prestarán servizos mediante o Sistema Cl@ve, o cidadán notará que se producen cambios nas distintas pantallas polas que navega durante o proceso de firma. Isto é a consecuencia de que determinados organismos teñen unha función específica dentro do sistema, e para que este poida aportar todas as garantías de seguridade necesarias ao proceso, a información que intervén nos procesos é custodiada e xestionada por distintas Administracións.

Teñen especial relevancia no proceso de firma a DTIC como xestora da plataforma de Cl@ve, a GISS como Fornecedora de Servizos de Confianza, a Axencia Tributaria como responsable do rexistro único e a Dirección Xeral da Policía como Autoridade de Certificación e Fornecedora de Servizos de Confianza, polo que poderán mostrarse os logos correspondentes a estes organismos, xunto cos da Administración que provexa o servizo desde o que o cidadán pretende autenticarse e/ou firmar. (Consultar a Guía de usuario no apartado "Proceso de Firma")

PROCESO DE FIRMA

Fases del proceso de firma:

 • FASE 1 - PROCEDEMENTO DE AUTENTICACIÓN

  Acordeón de FASE 1 - PROCEDEMENTO DE AUTENTICACIÓN

  En primeiro lugar, débese proceder á autenticación, previa a calquera trámite administrativo dentro do sistema.

  Neste caso, escolleuse o portal da Seguridade Social como exemplo. É preciso recordar que, en función de se a autenticación se realiza con Cl@ve PIN ou con Cl@ve Permanente, poderase acceder a uns servizos ou outros. Neste caso, como se pretende firmar, utilizaremos Cl@ve Permanente, dotada dun nivel de seguridade máis alto.

  Na parte dereita da pantalla, na caixa de cor branco, observamos o botón "Acceder" que nos permite entrar no sistema Cl@ve:

  Unha vez accionado, atopámonos coa seguinte pantalla, onde será preciso introducir o noso número de documento de identidade (DNI/NIE) e o contrasinal, activado previamente.

 • FASE 2 - ACTUALIZACIÓN DO CONTRASINAL

  Acordeón de FASE 2 - ACTUALIZACIÓN DO CONTRASINAL

  É posible que sexa preciso actualizar o contrasinal. Isto sucederá cos primeiros usuarios rexistrados en Cl@ve e cos usuarios herdados doutros sistemas. Esta actualización prové aos contrasinais das máis avanzadas medidas de seguridade.

  Se isto é así, presentarase a seguinte pantalla:

  NOTA: Para a xestión dos contrasinais do sistema Cl@ve, é o Corpo Nacional de Policía o responsable. Por este motivo, amósase o logotipo da Policía Nacional nas pantallas que realizan funcións da súa competencia.

  É preciso ter en conta que, unha vez actualizados, os contrasinais válidos para autenticarse no sistema serán os novos, non os anteriores.

 • FASE 3 - CONTINUACIÓN DO PROCESO

  Acordeón de FASE 3 - CONTINUACIÓN DO PROCESO

  Se non foi preciso realizar o paso anterior, veremos esta pantalla:

  Unha vez introducidos, prememos o botón Continuar e, se o proceso se realiza correctamente, estaremos identificados no Cl@ve.

 • FASE 4 - ACCESO A UN TRÁMITE

  Acordeón de FASE 4 - ACCESO A UN TRÁMITE

  Neste exemplo, imos realizar un Alta de Beneficiario na Seguridade Social.

  Para isto, na páxina amosada, solicitamos o trámite que queremos. Cada unha das Administracións establecerá o nivel de seguridade requirido para poder acceder a elas. Neste caso, autenticámonos con nivel alto, o que permite o acceso a este Servizo.

  Ao ser un trámite tipificado como de Seguridade Alta, solicitaráselle ao usuario que introduza unha clave dun só uso (OTP) que lle será enviada mediante un SMS ao teléfono móbil que deu de alta no rexistro no sistema.

  Unha vez realizado este control de seguridade, completarase o trámite administrativo seguindo as instrucións do Organismo correspondente ata a súa finalización.

  Na seguinte pantalla, obsérvase a caixa de verificación que hai que activar para continuar co proceso. É unha declaración de que os datos achegados son verdadeiros.

 • FASE 5 - PROCEDEMENTO DE XERACIÓN DE CLAVES DE FIRMA

  Acordeón de FASE 5 - PROCEDEMENTO DE XERACIÓN DE CLAVES DE FIRMA

  No caso anterior, o trámite require ser firmado polo solicitante. En consecuencia, amosarase unha pantalla para a realización da firma.

  Se o usuario non solicitou os certificados de firma previamente, amosarase unha pantalla similar a esta, onde se dá a posibilidade de solicitar a xeración destes.

  É preciso resaltar que, neste punto do proceso, as pantallas cambian e se amosa o logotipo da Policía Nacional. Isto é así porque a xestión e custodia dos certificados corresponde a este Corpo. Polo tanto, para realizar esta parte do proceso coas mesmas garantías que os certificados do DNI electrónico, a petición diríxese aos sistemas da Dirección Xeral da Policía (DGP) para a súa xeración.

  Neste proceso solicítase o contrasinal, cuxo coñecemento obra unicamente en poder do usuario, e márcase a caixa de verificación de Acepto, previa lectura, se se está de acordo coa información presente.

  Se o proceso de xeración de certificados se realiza correctamente, volverá ser dirixido ao Organismo no que estabamos antes, volvendo cambiar as pantallas para informar en todo momento ao cidadán de en que Organismo se atopa. Nesa pantalla informarase da culminación do proceso.

 • FASE 6 - PROCESO DE FIRMA

  Acordeón de FASE 6 - PROCESO DE FIRMA

  Unha vez xerados os certificados, xa estamos en disposición de firmar un documento.

  Na seguinte pantalla amósase ao usuario que é precisa a firma dun trámite concreto. Para poder realizala, é preciso introducir o contrasinal e o OTP recibido mediante o teléfono móbil.

  Seguidamente, confírmase a operación.

 • FASE 7 - FINALIZACIÓN DO PROCESO DE FIRMA

  Acordeón de FASE 7 - FINALIZACIÓN DO PROCESO DE FIRMA

  Se o proceso foi realizado con éxito, amosarase unha pantalla similar á seguinte, onde se dá a oportunidade de obter un xustificante da operación realizada.

 • FASE 8 - FINALIZACIÓN DO TRÁMITE ADMINISTRATIVO

  Acordeón de FASE 8 - FINALIZACIÓN DO TRÁMITE ADMINISTRATIVO

  Este sería o resultado final da operación de firma.