Introduza a súa procura
accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Definicións

Activación: é o procedemento polo que se desbloquean as condicións de acceso a unha clave e se permite o seu uso. No caso do certificado centralizado, o dato de activación é a clave permanente e o OTP que se envía por SMS ao teléfono do usuario. 

Certificado electrónico: un documento firmado electronicamente por un fornecedor de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de firma a un asinante e confirma a súa identidade. Esta é a definición da Lei 59/2003, que neste documento se estende aos casos nos que se establece a vinculación dos datos de verificación de firma cun compoñente informático.

Certificado recoñecido: Certificado expedido por un Fornecedor de Servizos de Certificación que cumpre os requisitos establecidos na Lei no relativo á comprobación da identidade e demais circunstancias dos solicitantes e á fiabilidade e as garantías dos servizos de certificación que fornezan, de conformidade co que dispón o capítulo II do Título II da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica.

Certificado cualificado de firma electrónica: un certificado de firma electrónica que foi expedido por un fornecedor cualificado de servizos de confianza e que cumpre os requisitos establecidos no anexo I do Regulamento (UE) 910/2014.

Certificados de firma electrónica centralizados: emitidos como Certificados Recoñecidos ou cualificados, vinculan unha serie de datos persoais do cidadán a unhas determinadas claves, para garantir a integridade e non repudiación. Esta información está firmada electronicamente pola Autoridade de Certificación creada especificamente.

Identificación: procedemento de recoñecemento da identidade dun solicitante ou titular de certificados de DNI e certificados de firma centralizados.

Clave Pública e Clave Privada: a criptografía asimétrica na que se basea a PKI emprega un par de claves de modo que o que se cifra cunha delas só se pode descifrar coa outra e viceversa. A unha desas claves se lle chama pública e se inclúe no certificado electrónico, mentres que á outra se lle chama privada e só ten acceso a ela o titular do certificado.

Clave dun só uso (OTP): código dun só uso (One Time Password) enviado para o rexistro e uso no sistema Cl@ve.

Código de activación: Código subministrado no proceso de Rexistro no sistema Cl@ve.

Cl@ve permanente: Sistema de autenticación deseñado para persoas que necesitan acceder frecuentemente aos servizos electrónicos da Administración. Baséase no uso dun código de usuario, o seu DNI ou NIE, e dun contrasinal que se establece no proceso de activación e que só o cidadán debe coñecer. Para os servizos de administración electrónica que requiran un nivel de seguridade elevado, o sistema reforza a autenticación coa solicitude de introdución dun código numérico dun só uso (OTP).

Clave Persoal de Acceso (PIN): Secuencia de caracteres que permiten o acceso aos certificados DNI.

Datos de creación de Firma (Clave Privada): datos únicos, como códigos ou claves criptográficas privadas, que o asinante utiliza para crear a Firma electrónica.

Datos de verificación de Firma (Clave Pública): datos, como códigos ou claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar a Firma electrónica.

Dispositivo seguro de creación de Firma: instrumento que sirve para aplicar os datos de creación de firma cumprindo cos requisitos que establece o artigo 24.3 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica.

Dispositivo cualificado de creación de Firma: dispositivo de creación de firmas electrónicas que cumpre os requisitos enumerados no anexo II do Regulamento (UE) 910/2014.

Documento electrónico: conxunto de rexistros lóxicos almacenado en soporte susceptible de ser lido por equipos electrónicos de procesamento de datos, que contén información.

Firma electrónica: conxunto de datos en forma electrónica, consignados xunto a outros ou asociados a eles, que se poden empregar como medio de identificación persoal.

Firma electrónica avanzada: firma electrónica que permite establecer a identidade persoal do asinante respecto dos datos firmados e comprobar a integridade destes, por estar vinculada de xeito exclusivo tanto ao asinante, coma aos datos aos que se refire, e por ser creada por medios que mantén, cun alto nivel de confianza, baixo o seu exclusivo control.

Firma electrónica recoñecida: firma electrónica avanzada baseada nun certificado recoñecido e xerada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

Identificación: procedemento de recoñecemento da identidade dun solicitante ou titular de certificados de DNI e certificados de firma centralizados.

Identificación electrónica: proceso de utilizar os datos de identificación dunha persoa en formato electrónico que representan de maneira única a unha persoa física.

Identificador de usuario: conxunto de caracteres que se utilizan para a identificación unívoca dun usuario nun sistema.

Xerarquía de confianza: Conxunto de autoridades de certificación que manteñen relacións de confianza polas que unha AC de nivel superior garante a fiabilidade dunha ou varias de nivel inferior. No caso do DNI e os certificados de firma centralizados, a xerarquía ten dous niveis, a AC raíz, no nivel superior, garante a confianza das súas AC subordinadas.

Listas de Revogación de Certificados ou Listas de Certificados Revogados: lista onde figuran exclusivamente as relacións de certificados revogados.

Módulo Criptográfico Hardware de Seguridade: módulo hardware utilizado para realizar funcións criptográficas e almacenar claves en modo seguro.

Fornecedor de Servizos de Certificación: persoa física ou xurídica que expide certificados electrónicos ou fornece outros servizos relacionados coa firma electrónica.

Fornecedor de servizos de confianza: unha persoa física ou xurídica que fornece un ou máis servizos de confianza.

Fornecedor cualificado de servizos de confianza: fornecedor de servizos de confianza que fornece un ou varios servizos de confianza cualificados e ao que o organismo de supervisión concedeu a cualificación.

Solicitante: persoa que solicita un certificado para si mesmo.

Terceiro Aceptante: persoa ou entidade diferente do titular que decide aceptar e confiar nun certificado emitido para o DNI ou certificados de firma centralizados.

Titular: cidadán para o que se expide un certificado de identidade pública e de firma electrónica.

 

Para máis información, ver Declaración de Políticas de Certificación (DPC) publicada na páxina web http://www.dnie.es/dpc