Introdueixi la seva cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Definicions

Activació: és el procediment pel qual són desbloquejades les condicions d'accés a una clau i en permet l'ús. En el cas del certificat centralitzat, la dada d'activació és la clau permanent i l'OTP que s'envia per SMS al telèfon de l'usuari. 

Certificat electrònic: un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat. Aquesta és la definició de la Llei 59/2003 que en aquest document s'estén als casos en que la vinculació de les dades de verificació de signatura es fa a un component informàtic.

Certificat reconegut: Certificat expedit per un Prestador de Serveis de Certificació que respecta els requisits establerts en la Llei pel que fa a la comprovació de la identitat i la resta de circumstàncies dels sol·licitants i la fiabilitat i les garanties dels serveis de certificació que presten, d'acord amb el que disposa el capítol II del Títol II de la Llei 59/2003, del 19 de desembre, de Signatura Electrònica

Certificat qualificat de signatura electrònica: un certificat de signatura electrònica que ha sigut expedit per un prestador qualificat de serveis de confiança i que respecta els requisits establers a l'annex I del Reglament (UE) 910/2014

Certificats de signatura electrònica centralitzats: emesos com a Certificats Reconeguts o qualificats, vinculen una sèrie de dades personals del ciutadà a unes determinades claus, per garantir la integritat i no repudi. Aquesta informació està signada electrònicament per l'Autoritat de Certificació creada a l'efecte.

Clau Pública i Clau Privada: la criptografia asimètrica en la qual es basa la PKI fa servir un parell de claus, de manera que tot allò que se'n xifra amb una únicament pot desxifrar-se amb l'altra i viceversa. Una d'aquestes claus es denomina pública i se la inclou al certificat electrònic, mentre que l'altra es denominada privada i únicament hi te accés el titular del certificat.

Clau d'un sol ús (OTP): codi d'un sol ús (One Time Password) enviat per al registre i l'ús al sistema Cl@ve.

Codi d'activació: Codi proporcionat en el procés de Registre al sistema Cl@ve.

Cl@ve Permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per persones que necessitin accedir de manera freqüent als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, del DNI o del NIE, i d'una contrasenya que s'estableix al procés d'activació i que solament el ciutadà la pot conèixer. Per als serveis d'administració electrònica que requereixen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP).

Clau Personal d'Accés (PIN):Seqüència de caràcters que permeten l'accés als certificats DNI.

Dades de creació de Signatura (Clau Privada): són dades úniques, com codis o claus criptogràfiques privades, que el signant empra per crear la Signatura Electrònica.

Dades de creació de Signatura (Clau Privada): són les dades, com codis o claus criptogràfiques públiques, que s'empren per verificar la Signatura Electrònica.

Dispositiu segur de creació de Signatura: instrument que serveix per aplicar les dades de creació de signatura respectant els requisits que estableix l'article 24.3 de la Llei 59/2003, del 19 de desembre, de Signatura Electrònica.

Dispositiu qualificat de creació de Signatura: un dispositiu de creació de signatures electròniques que respecta els requisits enumerats a l'annex II del Reglament (UE) 910/2014.

Document electrònic: conjunt de registres lògics emmagatzemat en suport susceptible de ser llegit per equips electrònics de processament de dades, que conté informació.

Signatura electrònica: és el conjunt de dades en forma electrònica, consignats juntament a d'altres o d'associades, que poden ser emprades com a mitjà d'identificació personal.

Signatura electrònica avançada: és aquella signatura electrònica que permet establir la identitat personal del signant respecte de les dades signades i comprovar-ne la integritat, per estar vinculada de manera exclusiva al signant i a les dades a les quals es refereix, i per haver-hi sigut creada per mitjans que manté, amb un nivell alt de confiança, sota control exclusiu.

Signatura electrònica reconeguda: és aquella signatura electrònica avançada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura.

Identificació: procediment de reconeixement de la identitat d'un sol·licitant o titular de certificats de DNI i de certificats de signatura centralitzats.

Identificació electrònica: el procés de fer servir les dades d'identificació d'una persona en format electrònic que representen de manera única una persona física.

Identificador d'usuari: conjunt de caràcters que es fan servir per a la identificació unívoca d'un usuari en un sistema.

Jerarquia de confiança: Conjunt d'autoritats de certificació que mantenen relacions de confiança per les quals una AC de nivell superior garanteix la confiabilitat d'una o diverses de nivell inferior. En el cas de DNI i certificats de signatura centralitzats, la jerarquia té dos nivells, la AC Arrel al nivell superior garanteix la confiança de les AC subordinades.

Llistes de Revocació de Certificats o Llistes de Certificats Revocats: llista on figuren exclusivament les relacions de certificats revocats.

Mòdul Criptogràfic de Maquinari de Seguretat: mòdul de maquinari emprat per completar funcions criptogràfiques i emmagatzemar claus en mode segur.

Prestador de Serveis de Certificació: persona física o jurídica que emet certificats electrònics o presta altres serveis relacionats amb la signatura electrònica.

Prestador de serveis de confiança: una persona física o jurídica que presta un o més serveis de confiança.

Prestador qualificat de serveis de confiança: prestador de serveis de confiança que presta un o diversos serveis de confiança qualificats i al que l'organisme de supervisió ha concedit la qualificació.

Sol·licitant: persona que sol·licita un certificat per a si mateix.

Tercer Acceptant: persona o entitat diferent del titular que decideix acceptar i confiar en un certificat emès per al DNI o per a certificats de signatura centralitzats.

Titular: ciutadà per al qual s'emet un certificat d'identitat pública i de signatura electrònica.

 

Per a més informació, veure Declaració de Polítiques de Certificació (DPC) publicada a la pàgina web http://www.dnie.es/dpc